Jaarverslag

In het jaarverslag 2015/2016 beschrijven we de periode van onze oprichtingsdatum tot einde 2016. In deze 15 maanden is flink geïnvesteerd in mensen, processen en de inrichting van Centraal Beheer APF. Nadat wij op 15 juli 2016 de vergunning kregen van De Nederlandsche Bank voeren wij als het Centraal Beheer APF pensioenregelingen uit. Op 1 augustus sloot de eerste werkgever zich bij ons aan en in de loop van 2016 volgden er nog 6. Die 7 werkgevers nemen alle deel aan de DC-kring, waarin de deelnemers een eigen pensioenkapitaal opbouwen.

We zijn tevreden over het resultaat

Financieel gezien wijkt de periode 2015/2016 sterk af van een ‘normaal’ jaar: de operatie was maar vijf van de vijftien maanden en de andere maanden waren voorbereiding. Toch kijken we tevreden terug op de resultaten die we hebben bereikt voor de deelnemers. En we doen er alles aan om dat voort te zetten!

Jaarverslag APF: een nieuwe ervaring

Het opstellen van het jaarverslag was een nieuwe ervaring, omdat er niet eerder jaarverslagen van een algemeen pensioenfonds zijn opgesteld. Dat gaf ons de ruimte om invulling te geven aan onze ambitie om een transparant pensioenfonds te zijn. En we zijn tevreden met het resultaat. Niet alleen wij, maar ook de certificerend actuaris en de controlerend accountant, die de jaarrekening hebben goedgekeurd. En de belanghebbendenorganen en de Raad van Toezicht hebben ook hun goedkeuring gegeven.

Controlerend accountant

De accountant controleert de jaarrekening: kloppen de standen en de stromen met de werkelijkheid? Ook controleert hij of de jaarrekening en het bestuursverslag aan de wettelijke eisen voldoen.

Certificerend actuaris

De actuaris controleert met name de pensioentechnische berekeningen, zoals de technische voorziening. Hij controleert ook of de berekeningen en de financiële situatie van het fonds aan de wettelijke eisen voldoen.

Belanghebbendenorganen

Het pensioenfondsbestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Het belang van de deelnemers daarbij is wettelijk geregeld in een belanghebbendenorgaan.

Actieve kringen oktober 2017

Centraal Beheer APF heeft vier standaardkringen waarin werkgevers en pensioenfondsen hun pensioenregelingen laten uitvoeren. Voor deze kringen is een gezamenlijk belanghebbendenorgaan ingesteld, het SBO (Samengevoegd Belanghebbenden Orgaan).

Verder heeft Centraal Beheer APF twee zogeheten ‘eigen’ kringen, die elk een eigen BO (Belanghebbenden Orgaan) kennen. De voorzitters van het SBO, van het BO RBS en van het BO Bavaria vormen samen het KOM, het Kring Overstijgend Medezeggenschapsorgaan.

Elk van deze medezeggenschapsorganen heeft een adviserende en controlerende rol die is verankerd in de Pensioenwet met als doel om te bewaken dat het beleid altijd in het belang van alle deelnemers is.